Klachtenregeling

Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) en de scholen streven ernaar om, bij het realiseren van hun doelstellingen, problemen en klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Zijn er toch problemen en/of klachten? Dan dienen deze goed te worden behandeld. Daarom gebruiken onze scholen een klachtenregeling en klachtenroute. Zo weten leerlingen, ouders en personeelsleden welke stappen we zetten als iemand een klacht heeft. De tekst van deze regeling en de klachtenrouting zijn verkrijgbaar via de schooladministratie en de website van de school (www.ursula.nl) en Stichting Onderwijs Midden-Limburg (www.soml.nl).

In het verleden is gebleken dat de meeste problemen en klachten relatief eenvoudig van aard zijn en in principe op schoolniveau kunnen worden opgelost. Wij nodigen u daarom uit bij ontevredenheid, de direct betrokkene of de mentor aan te spreken. Indien dit niet of niet voldoende leidt tot een oplossing kunt u hierover contact opnemen met de schoolleiding.

Klachten betreffende het eindexamen en het schoolexamen moeten worden ingediend bij de directeur:

dhr. D. Hermans
d.hermans@ursula.nl

Vertrouwenspersonen

Op iedere school en andere organisatieonderdelen is tenminste één interne vertrouwenspersoon benoemd. Deze vertrouwenspersoon behandelt klachten over ongewenste omgangsvormen. Voor Sint Ursula zijn dit:

locatie Heythuysen
mevrouw  C. Palmen
c.palmen@ursula.nl
0475492088

locatie Horn
mevrouw M. Bouwens
m.bouwens@ursula.nl
0475-582121

Het bevoegd gezag heeft ook twee externe vertrouwenspersonen benoemd. Ook hier kan men met klachten terecht. De externe vertrouwenspersonen zijn de heer Funs Uiting (vertrouwenspersoon.soml@gmail.com) en mevrouw Lonneke Martens (ekgmmartens@gmail.com).

 

Klachtenrouting

Komt u er op schoolniveau niet uit? Of is uw klacht naar uw mening niet naar behoren opgelost? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het College van Bestuur van SOML. Daarna kan de klacht worden doorgeleid naar de externe vertrouwenspersoon of rechtstreeks naar de Landelijke Klachtencommissie (LKC). U kunt er ook voor kiezen zelf uw klacht in te dienen bij de LKC:

Postadres:
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508AD UTRECHT
Tel.: 030-2809590
Email: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Integriteit en misstanden

SOML heeft een regeling ‘Melden vermoeden misstanden in het Voortgezet Onderwijs’ en een integriteitscode. Zo voldoen we aan de code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad. U kunt de teksten vinden op de website van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg: www.soml.nl. Voor meer informatie en meldingen ­­­­met betrekking tot bovenstaande regelingen kunt u terecht bij een van onze externe vertrouwenspersonen.

Meldpunt vertrouwensinspecteur

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de Vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik; lichamelijk geweld; grove pesterijen; extremisme en radicalisering. Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-111 3 111 (lokaal tarief).

 

Regeling interne vertrouwenspersoon

Regeling externe vertrouwenspersoon

Klachtroute

Klachtenregeling SOML