Heythuysen

 

Bekijk de wegwijzer als pdf en download hem

 

Onze leerlingen komen van basisscholen uit verschillende dorpen. In welke brugklas uw zoon of dochter komt hangt af van het advies van de basisschool. In elk geval komen ze in een klas met kinderen uit verschillende dorpen. Dat kan best spannend zijn: niet alleen nieuwe vakken en nieuwe leraren, maar ook veel nieuwe kinderen. Bij de klassenindeling zullen we proberen om een paar vrienden of vriendinnen van de basisschool, die hetzelfde advies hebben, bij uw zoon of dochter in de klas te plaatsen. We beginnen het schooljaar met de introductiedagen om kennis te maken met de nieuwe klasgenoten, de mentor, de leraren en de andere medewerkers van school.

In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) krijg de leerlingen les in allerlei vakken. In de schoolgids staat hierover meer informatie. Gedurende leerjaar 1 en 2 wordt er gekeken welke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften het kind heeft en zullen wij een passend onderwijsaanbod verzorgen. Tijdens de klassenbesprekingen is het basisschooladvies het uitgangspunt. Dit advies zal tijdens de bespreking besproken, geëvalueerd en indien nodig bijgesteld worden.

Indeling brugklassen

 • De GT klas: leidt op voor de Theoretische- en Gemengde leerweg.
 • De Kader klas: leidt op voor de Kader beroepsgerichte leerweg.
 • De Basis klas: een kleine groep voor leerlingen die extra didactische ondersteuning nodig hebben en die in principe voorbereid op de Basisberoepsgerichte leerweg/Leerwerktraject
 • De B-K-GT Synthese klas voor leerlingen die extra sociaal- emotionele ondersteuning nodig hebben.

 

De synthese klas

In de syntheseklas kunnen leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op sociaal emotioneel gebied starten in een kleine klas van maximaal twaalf leerlingen. Zij krijgen alle theorievakken aangeboden door een vaste groepsleerkracht, de mentor. De praktijkvakken worden door vakdocenten verzorgd, waarbij de mentor een coachende rol aanneemt. Wanneer de ontwikkeling van de leerling het toestaat, zal stapsgewijs de overstap naar de reguliere gastklas worden gemaakt. Dit overgangsproces wordt “schakelen” genoemd.

De geleidelijke overstap naar de reguliere gastklas gaat per vak en wordt intensief begeleid door de mentoren van zowel de syntheseklas als de ontvangende reguliere klas. We streven naar een integratie waarbij de leerling volledig overgaat naar de reguliere gastklas en vervolgens, met een VMBO-diploma op zak, onze school verlaat

 

De onderbouw

SG St. Ursula sluit goed aan op de lessen van de basisschool of de school voor speciaal onderwijs. In de onderbouw worden de volgende vakken aangeboden:

Nederlands – Duits – Engels – Wiskunde – Geschiedenis – Aardrijkskunde – Sector-oriëntatie Techniek – Natuur-/scheikunde 1 – ICT – Sector-oriëntatie Zorg en welzijn – Biologie – Sector-oriëntatie Economie – Economie – Muziek – Beeldend vormen –  Lichamelijke opvoeding –  Mentorlessen – Mentorspreekuur – Genius Hours en SNS (studie na School).

In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) besteedt onze school veel zorg aan studie en beroepskeuzebegeleiding. In de eerste twee leerjaren wordt de keuze vaneen leerweg en een sector voorbereid waarmee de leerling in leerjaar 3 aan de slag gaat. Een belangrijke rol hierbij speelt de sector-oriëntatie (SO): kies ik voor techniek, economie of zorg en welzijn?

Het SO-programma:

 1. is gericht op sectorvaardigheden
 2. laat leerlingen actief leren
 3. helpt leerlingen bij/met hun loopbaanoriëntatie

De leerling die het SO-programma volgt, moet na afloop antwoord kunnen geven op de volgende drie vragen:

 1. Wat houdt deze sector in?
 2. Heb ik de vaardigheden in huis die de opleidingen en het werk in deze sector vereisen?
 3. Wil en kan ik me in deze richting verder ontwikkelen?

De bovenbouw

In de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) volgt de leerling een van de leerwegen binnen het VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs).

 De Theoretische leerweg

De leerlingen volgen zes AVO-vakken op het hoogste niveau.
AVO Algemeen Vormend Onderwijs (algemene vakken zoals Nederlands, Aardrijkskunde, Wiskunde enz.)

 De Gemengde leerweg

De leerlingen volgen vijf AVO-vakken op het hoogste niveau en een beroepsgericht vak in de afdeling die behoort bij de gekozen sector.

 

De Kader- en Basisberoepsgerichte leerweg

In beide leerwegen volgen de leerlingen vier AVO-vakken en een beroepsgericht vak.

 Basisberoepsgerichte leerweg– LWT Leerwerktraject

Deze leerweg is bedoeld voor leerlingen die meer praktijk- of beroepsgericht zijn en meer behoefte hebben aan actieve aanpak van leren. De leerlingen sluiten hun schoolcarrière af met een VMBO-Basis-LWT-diploma.

In de bovenbouw (Basis/Kader/Gemengd) te Heythuysen worden vier profielen aangeboden:

 • BWI (Bouwen, wonen en interieur)
 • PIE (Produceren, installeren en energie)
 • E&O (Economie en ondernemen)
 • Zorg en welzijn

De leerlingen van de Theoretisch leerweg kiezen geen profiel
Doorstroming naar de sector Agrarisch blijft mogelijk mits het juiste vakkenpakket is gekozen

Begeleiding en ondersteuning

Elke leerling krijgt:

 • Vaklessen
 • Mentorlessen/mentorspreekuur
 • Genius Hours en Studie na School

Bij de studiebegeleiding speelt de agenda en het PTO (programma van toetsing in de onderbouw een grote rol
Elke vakdocent draagt bij aan studie- en keuzebegeleiding
Elke leerling heeft een mentor

De mentor:

 • is de contactpersoon voor de ouders
 • komt in het eerste leerjaar op huisbezoek
 • draagt zorg voor persoonlijke begeleiding
 • draagt zorg voor studie- en keuzebegeleiding
 • draagt zorg voor de mentorlessen
 • is ook vakdocent

Tijdens de Genius Hours kunnen de leerlingen extra ondersteuning krijgen voor een aantal vakken. Ook zijn er trainingen.

 • Ondersteuning bij Nederlands/Engels/Rekenen/wiskunde, ‘leren leren’, ‘plannen en organiseren’ enz.
 • Training ‘vertrouw op jezelf’
 • Sociale vaardigheidstraining (SOVA)
 • Examenvreestraining

Verder biedt de school ook Studie na school aan voor leerlingen die behoefte hebben aan een rustige werkplek en ondersteuning bij het maken van hun huiswerk

          Dyslexiebeleid

 • Elke leerling met een dyslexieverklaring wordt begeleid door onze dyslexiecoach en in overleg met de coach en ouders/verzorgers en kind wordt afgesproken welke hulpmiddelen het kind zal gaan gebruiken. (zie schoolgids)Dyscalculie
 • Met elke leerling die een dyscalculieverklaring heeft wordt de extra begeleiding besprokenMagister
 • Via internet zijn de cijfers, resultaten, aanwezigheid en huiswerk in te zien.Schooltijden
 • De school begint om 8.30 uur en eindigt voor de brugklassen uiterlijk om 15.25 uur.
  Alle leerlingen blijven in de middagpauze op school over.Kosten
 • De school ontvangt van de overheid geld om aan leerlingen gratis leermiddelen (boeken of licenties) te kunnen verstrekken. Daarnaast vraagt de school een vrijwillige schoolbijdrage waarmee o.a. de activiteitendagen worden bekostigd.