Passend onderwijs

De school heeft een  schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Hierin staat de visie van Sint Ursula op het gebied van passend onderwijs beschreven. Het document geeft een beschrijving van de interne en externe ondersteuningsmogelijkheden.

Het bestuur van SOML maakt samen met 11 andere besturen voor voortgezet (speciaal) onderwijs deel uit van het Samenwerkingsverband VO/VSO 31.02 (SWV Midden-Limburg). Samen zorgen zij voor een dekkend aanbod in passend onderwijs in Midden-Limburg. De regio van ons SWV valt samen met het voedingsgebied van de SOML-scholen. Het SWV stelt zich ten doel dat elke leerling die een ondersteuningsbehoefte heeft, geholpen wordt.

Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Het moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen kijken daarom naar de onderwijsbehoeften van leerlingen en bieden ondersteuning waar nodig. Dit alles zodat alle jongeren zo thuis nabij mogelijk onderwijs kunnen volgen. Scholen die deel uitmaken van het SWV hebben zich dus verplicht om op alle mogelijke manieren samen te werken, zodat leerlingen goed ondersteund kunnen worden. Dat doen ze door gebruik te maken van de kennis van alle partners binnen het samenwerkingsverband.

De scholen van SOML zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van het SWV (dhr. Mark van de Mortel, mevr. Hilde Kleynen en dhr. Danny Hermans) en in het dagelijks bestuur (op het moment van schrijven is de samenstelling voor schooljaar 2021 – 2022 nog niet bekend). Elke SOML-school vaardigt een managementlid af naar het directieberaad, waar zij samen met hun collega’s van de andere scholen in het SWV deel van uitmaken. Vanuit Sint Ursula is dit mevr. Anneloes de Jong. De zorgcoördinatoren van SOML maken deel uit van de projectgroep van het SWV.

Het beleid van het SWV is vastgelegd in het ondersteuningsplan SWV VO 31.02, 2019-2023. Op het niveau van het SWV functioneert een ondersteuningsplanraad (OPR), het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. De OPR heeft instemmingsrecht m.b.t. het ondersteuningsplan.

Leden ondersteuningsplanraad SWV vanuit SOML (op het moment van schrijven):

Dhr. Pierre Salden, personeel (ROER College Schondeln)
Dhr. Mark Peeters, ouder (Sint Ursula Horn)

Verdere informatie over het samenwerkingsverband en het ondersteuningsplan vindt u op www.swvvomiddenlimburg.nl