Normen

DOUBLEREN BEPERKT MOGELIJK

Het is niet mogelijk om twee achtereenvolgende leerjaren op dezelfde schoolsoort te doubleren, met uitzondering van de examenklas. In bijzondere omstandigheden kan de rapportvergadering, op voordracht van de mentor en de teamleider, afwijken van deze regel.

BESPREKING IN RAPPORTVERGADERING

Indien een leerling niet voldoet aan de normen, besluit de rapportvergadering of een leerling doubleert, afstroomt of alsnog bevorderd wordt.

OVERGANGSNORMEN VAN DE BRUGKLAS NAAR DE TWEEDE KLAS

BRUGKLAS VMBO-T/HAVO

In deze brugklas geldt de kernvakkenregel voor toelating tot 2 HAVO: niet meer dan één onvoldoende (tenminste een 5) voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde

aantal onvoldoendes 0 1    2 3
Toelaten 2 HAVO met 12 vakken 78 80 82 84
In alle andere gevallen neemt de docentenvergadering een bindend besluit over het beste vervolg voor de leerling, waarbij dus sprake is van gerichte bevordering.

 

OVERGANGSNORMEN VAN DE TWEEDE NAAR DE DERDE KLAS

 • Het normgetal is de som der cijfers van alle vakken.
 • De algemene norm wordt per rapport bepaald op grond van de voortschrijdende gemiddeldes, afgerond op hele cijfers.
 • In de normentabellen staan de normgetallen die minstens behaald moeten worden om toegelaten te worden tot de volgende klas. Een leerling mag bij de overgang geen cijfer lager dan een 3 (drie) op het rapport hebben.
 • Indien om een geldige reden voor een vak dat wel voorkomt op de lessentabel géén rapportcijfer wordt gegeven, wordt de norm met 6 punten verlaagd.
 • Een leerling mag slechts één onvoldoende (niet lager dan een 5) voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde behalen (2HV)
 • Een leerling moet minimaal een eindcijfer 5 voor Nederlands behalen (2T)

 

ALGEMENE NORM TWEEDE KLASSEN
Aantal onvoldoendes 0 1 2 3
2 VMBO-T: toelaten 3 VMBO-T 78 78 80 82
2 HAVO: toelaten 3 HAVO 72 72 74 76
2 Atheneum: toelaten 3 Atheneum 78 80 82 84
2 Gymnasium: toelaten 3 Gymnasium 90 92 94 96

 

OVERGANGSNORMEN VAN DE DERDE NAAR DE VIERDE KLAS

 • In de algemene norm is het normgetal de som der cijfers van alle vakken.
 • De algemene norm wordt per rapport bepaald op grond van de voortschrijdende gemiddeldes, afgerond op hele cijfers.
 • In de normentabellen staan de normgetallen die minstens behaald moeten worden om toegelaten te worden tot de volgende klas. Een leerling mag bij de overgang geen cijfer lager dan een 3 (drie) op het rapporthebben.
 • Indien om een geldige reden voor een vak dat wel voorkomt op de lessentabel géén rapportcijfer wordt gegeven, wordt de norm met 6 punten verlaagd.
 • In een keuzeklas moet een leerling zowel aan de algemene norm als aan de profielnorm voldoen.
 • Bij de profielnorm  op VMBO-T worden uitsluitend de vakken meegenomen die meetellen bij de bepaling van de uitslag van het eindexamen.
 • Een leerling mag slechts één onvoldoende (niet lager dan een 5) voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde behalen (3HV)
 • Een leerling moet minimaal een eindcijfer 5 voor Nederlands behalen (3T)

 

ALGEMENE NORM  DERDE KLASSEN
Aantal onvoldoendes 0 1 2 3
3 VMBO-T: toelaten 4 VMBO-T 84 84 85 86
3 HAVO: toelaten 4 HAVO 84 86 88 90
3 Atheneum: toelaten 4 Atheneum 84 86 88 90
3 Gymnasium: toelaten 4 Gymnasium 90 92 94 96

Voor kunstvakken-1 (gemiddelde van muziek en CKV) moet de kwalificatie minimaal voldoende en voor maatschappijleer het eindcijfer 5 of hoger zijn.

 

PROFIELNORM 3 HAVO, 3 ATHENEUM EN 3 GYMNASIUM

 1. Bij de profielnormen worden de vakken meegeteld waarin de leerling aan het eind van de Tweede Fase een Centraal Examen moet afleggen en wiskunde D (indien aangeboden), dat alleen door middel van een schoolexamen getoetst wordt.
 2. Voor de vakken die in leerjaar 3 niet voorkomen, wordt bij keuze het cijfer 6 geteld*.
 3. Het gekozen profiel moet, met inachtneming van bovenstaande, aan twee normen voldoen: a. Het gemiddelde cijfer voor de vakken onder 1. genoemd is minimaal 6,0.
  b. Bij deze vakken mogen maximaal twee vijven, dan wel één vier zijn. 
 4. Daarvan mag slechts één vijf in het kenmerkende profieldeel voorkomen.
 5. Bij de keuze van meer dan één vak in het vrije deel is goedkeuring van de docentenvergadering nodig.

* filosofie op VWO, muziek op gymnasium. Voor het vak Bedrijfseconomie wordt het cijfer van Economie overgenomen (het overgenomen cijfer geldt alleen voor de profielnorm en niet voor de algemene norm). 


REGELS VOOR SLAGEN SCHOOLJAAR 2018-2019

De regels rondom het examen zijn vastgelegd in het examenreglement.

Link naar het reglement: https://sites.google.com/soml.nl/ursulahorn-trpta/examenregelement

5 HAVO

 • voor alle vakken het eindcijfer 6 of hoger heeft behaald;
 • voor ten hoogste één van de examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige examenvakken een 6 of hoger.
 • voor maximaal twee van de examenvakken – niet zijnde Nederlands, Engels en wiskunde A of B onvoldoende heeft behaald, waarvan maximaal één 4 en geen cijfer lager dan 4, mits het gemiddelde 6,0 of hoger is.
 • voor de vakken LO en CKV minimaal de kwalificatie “voldoende” heeft behaald.
 • voor geen van de onderdelen van het combinatiecijfer* een cijfer lager dan 4 heeft behaald.
 • gemiddeld een voldoende heeft behaald voor het centraal schriftelijk examen. Een kandidaat is gezakt als het gemiddelde cijfer voor het CE lager is dan een 5,5.
 • ten hoogste één vijf als eindcijfer voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde A of B heeft behaald. Voor leerlingen zonder wiskunde geldt dat ten hoogste één vijf voor Nederlands of Engels behaald mag worden. Een leerling is gezakt als
  a) er meer dan één vijf voor deze vakken wordt behaald;
  b) er een vier of lager voor één van deze vakken wordt behaald.
 • heeft deelgenomen aan de rekenvaardigheidstoets. Het resultaat wordt vermeld op de cijferlijst.

Bij de uitslagbepaling wordt het gemiddelde van de eindcijfers van de volgende onderdelen aangemerkt als het eindcijfer van één vak, het combinatiecijfer: maatschappijleer, ckv, levensbeschouwing en het profielwerkstuk.

 

DOORSTROMING

Opstroom VMBO-T/HAVO/atheneum binnen de eigen school (uitgezonderd 5 HAVO naar 5 atheneum en 4 VMBO-T naar 4 HAVO)

Deze doorstroming kan plaatsvinden:

 • tot uiterlijk meteen na de kerstvakantie
 • bij de overgang.

Het gemiddelde van de rapportpunten dient een 8 of hoger te zijn; geen der vakken van de rapportlijst mag onvoldoende zijn. De kandidaat-doorstromer en/of diens ouders richten een verzoek tot de mentor; deze bespreekt dit verzoek met de vakdocenten van zijn klas en neemt daarna contact op met de leerlingcoördinator. Om geen valse verwachtingen te wekken stelt de mentor zich neutraal op ten opzichte van het verzoek; het is ook mogelijk dat de mentor of een vakdocent(e) een potentiële doorstromer signaleert; de mentor polst dan de docenten van de betreffende leerling en neemt daarna contact op met de leerlingcoördinator. De teamleider brengt het verzoek, voorzien van een advies, ter bespreking in het eerstvolgende overleg van de schoolleiding. Dit advies zal, al of niet geamendeerd, worden voorgelegd aan de gezamenlijke vakdocenten. Deze nemen een beslissing, rekening houdende met:

 • aanleg
 • werkhouding
 • motivatie (studie en prestatie).

Een beslissing op het verzoek wordt zo spoedig mogelijk door de mentor ter kennis van de ouders gebracht.

Indien op het verzoek gunstig is beschikt, dienen de ouders een schriftelijke akkoordverklaring te overleggen, die aan de leerlingcoördinator ter hand wordt gesteld; ouders die niet akkoord wensen te gaan met de negatieve beslissing van de docentenvergadering, kunnen in beroep gaan bij de schoolleiding. Indien nieuwe argumenten worden ingebracht, is een herziening van visie en beslissing uiteraard mogelijk. Bij de doorstroming HAVO/Atheneum of ook VMBO-T/HAVO wordt, indien nodig, bijles verplicht.


NORMEN OPSTROOM, AFSTROOM EN KEUZE EXTRA VAK

Afstroom van HAVO naar VMBO:

2 HAVO naar VMBO-T :

Als een leerling niet bevorderd kan worden en niet wil of kan doubleren, bepaalt de rapportvergadering naar welk leerjaar en welke schoolsoort deze leerling moet doorstromen.

 

Opstroom naar een hogere leerlaag gedurende het schooljaar

Indien er een schriftelijk verzoek voor opstroom van de ouders komt, dan wordt dit besproken tijdens een leerlingbespreking/rapportvergadering. De overstap is mogelijk indien de leerling een rapport heeft met een voortschrijdend gemiddelde (afgerond op hele cijfers) van 8,0. De docentenvergadering geeft daarnaast een advies. Onder gelijke voorwaarden is de overstap ook mogelijk aan het einde van het schooljaar.


Extra vak 3 HAVO/VWO

De keuze van een extra vak op HAVO en VWO is mogelijk wanneer het gemiddelde van de afgeronde hele cijfers, inclusief het extra vak, bij het overgangsrapport een 7,0 is. Hierbij wordt gerekend met de vakken uit het profiel waarin de leerling in de derde klas les heeft gehad. In het profiel mag slechts één onvoldoende voorkomen, niet lager dan een 5. Bij het tweede rapport wordt door de docentenvergadering een advies gegeven. Indien een leerling een tweede extra vak in het vrije deel wil opnemen, dan dient de

docentenvergadering* daarvoor toestemming te verlenen. Het tweede vak is te volgen, maar wordt in principe niet ingeroosterd. De leerling maakt vervolgens afspraken met de teamleider. Doubleurs mogen alleen een extra vak kiezen indien zij toestemming van de docentenvergadering* krijgen. Leerlingen die doorstromen van T4 naar H4 of van H5 naar V5 mogen in principe geen extra vak kiezen.

*Helft +1


Doorstroming 5 HAVO naar 5 atheneum

Eigen leerlingen: de leerlingen, die na het slagen op 5 HAVO naar 5 Atheneum willen doorstromen, geven dit uiterlijk medio november te kennen aan de mentor en de teamleider. Incidenteel kunnen leerlingen zich na december nog aanmelden. De leerling volgt in principe hetzelfde profiel als op 5 HAVO. In januari geeft de teamleider door welke leerlingen de wens te kennen hebben gegeven hebben om door te stromen; deze leerlingen worden vanaf dit moment door de vakdocenten geobserveerd (studiehouding en resultaten).

Regeling doorstroom HAVO 5 naar VWO 5

Doorstroom van HAVO 5 naar VWO 5 is mogelijk indien is voldaan aan de 

volgende 4 criteria:

 • Het HAVO diploma is behaald.
 • Het gemiddelde van de eindexamenlijst 6,5 of hoger is. 
 • Het advies van de meerderheid van de vakdocenten is positief (voor leerlingen van Sint Ursula) of het advies van de toeleverende school is positief (voor leerlingen van elders). Alleen vakken die een leerling volgt op 5 vwo en die met een cijfer afgesloten worden op het eindexamen, tellen mee in deze advisering.
 • De leerling heeft een zodanig vakkenpakket dat een overstap naar een profiel op vwo 5 mogelijk is. In de regel betekent dit dat een leerling op het vwo hetzelfde profiel volgt als op het havo. Indien een leerling een extra vak moet opnemen om naar het vwo te kunnen gaan, worden met de teamleider bovenbouw vwo na het eindexamen afspraken gemaakt om de stof van 4 vwo voor dat vak in te halen. Eventuele opdrachten en huiswerk die hieruit voortvloeien moeten tot tevredenheid van de teamleider bovenbouw vwo gemaakt zijn. Als een leerling hier niet aan voldoet, kan de toelating tot 5 vwo vervallen. De ouders worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Doorstroming 3 HAVO naar 4 VMBO-T

Deze doorstroming vindt plaats bij de overgang. Leerlingen die doorstromen van 3 HAVO naar 4 VMBO-T moeten voor een aantal vakken leerstof inhalen en/of opdrachten afsluiten. Het document ‘Inhaalprogramma 3 HAVO – 4 VMBO-T’ wordt ieder jaar aangepast door de leerlingcoördinator VMBO en is in het bezit van de teamleider VMBO, de teamleider 3 HAVO en de decanen. Hierin staat aangegeven wat leerlingen moeten inhalen cq. afsluiten voor welk vak. Het document zal vóór de zomervakantie door het decanaat aan de betreffende leerlingen worden uitgereikt en met hen besproken.

";