Rol van de ouder(s)/verzorgers(s)

Wij vinden het erg belangrijk dat zowel de leerling maar zeker ook zijn ouders meedenken over het onderwijs dat de leerling volgt. Op alle momenten dat er keuzes gemaakt moeten worden voor een bepaalde leerroute wordt met de ouders en leerling overlegd. Op deze wijze willen we hen betrekken bij het verantwoordelijk maken voor keuzes die worden gemaakt. Wij denken dat de leerling hierdoor sterker wordt gemotiveerd om het onderwijs te volgen. De ouders ontvangen een inlogcode voor het leerlingvolgsysteem (Magister) en daarnaast via e-mail alle correspondentie waaronder o.a. de uitnodiging voor de ouderavonden. Twee keer per jaar ontvangt men een overzicht van de studieresultaten in de vorm van een rapport. Na het eerste en tweede rapport worden de leerling en zijn ouders in de gelegenheid gesteld om hierover van gedachten te wisselen met de mentor en/of vakdocenten. Natuurlijk worden ook buiten deze vaste momenten bijeenkomsten belegd om zaken met de school te bespreken.

Succes in de studie hangt af van een aantal voorwaarden waar de schoolorganisatie weinig of geen invloed op heeft. Erg belangrijk is het regelmatig maken en leren van het huiswerk. Verder is het van belang dat leerlingen op tijd op school komen en zo weinig mogelijk lessen missen. Hierbij ligt ook een grote verantwoordelijkheid bij de ouders en de leerlingen zelf: zonder hun medewerking staat de school machteloos. De school kan haar doel bereiken wanneer zij kan rekenen op de voortdurende medewerking van ouders en leerlingen. Ter bevordering hiervan is niet alleen aan elke klas een mentor toegewezen, maar zijn er ook regelmatig

ouderavonden waarop een gesprek met de vakdocenten mogelijk is. Via een e-mail worden de ouders op de hoogte gesteld van de data van de ouderavonden. Op de website treft u een jaarkalender aan.  Bovendien ontvangen de ouders minstens 2 x per jaar een rapport, waarbij een verslag over het functioneren van de leerling, samengesteld door de mentor, wordt gevoegd. 

Daarnaast blijven de ouders met behulp van ons leerlingvolgsysteem Magister en de studiewijzers die de leerling via de mentor en vakdocenten ontvangt, voortdurend geïnformeerd over de te behandelen leerstof en de huiswerkverwachtingen per vak. 

Ook zal er regelmatig gebruik worden gemaakt van Google Classroom en Google Meet. Het gebruik hiervan zal uitvoerig met leerlingen besproken worden.

Tot slot kunnen alle ouders te allen tijde contact opnemen met docenten en schoolleiding.