Horn

Het voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs (theoretische leerweg) duurt na de brugklas nog drie jaar. Aan het einde van het tweede leerjaar geeft de school de leerlingen een advies m.b.t. het door hen verder te volgen onderwijs. Tevens komt de leerling voor een keuze te staan. Bij de overgang naar de derde klas moeten twee vakken gekozen worden uit de volgende: beeldende vorming, aardrijkskunde en geschiedenis. Van de twee laatstgenoemde vakken is er tenminste één verplicht. In het derde leerjaar wordt veel aandacht besteed aan de profielkeuze. In de loop van dit jaar wordt door de leerling een definitieve profielkeuze gemaakt. Dit gebeurt in overleg met de ouders, de mentor, de decaan en de docenten, waarbij rekening moet worden gehouden met de aanleg van de leerling(e) en de eisen die de vervolgopleidingen stellen.

De leerlingen kiezen een van de volgende profielen:

  • Techniek
  • Zorg en welzijn
  • Economie
  • landbouw

De leerlingen op het vmbo-t volgen in leerjaar 4 een aantal verplichte vakken (gemeenschappelijk deel), een aantal vakken dat verplicht is binnen het gekozen profiel (profieldeel) en een aantal keuzevakken (vrije deel).

In het derde leerjaar wordt begonnen met het examenprogramma voor de vakken CKV en Maatschappijleer. Het eindexamen vmbo-t bestaat uit twee gedeelten: een schoolexamen tijdens het derde en vierde schooljaar en een landelijk centraal examen aan het einde van het vierde leerjaar.

In het derde leerjaar wordt begonnen met het examenprogramma. Het eindexamen vmbo-t bestaat uit twee gedeelten: een schoolexamen tijdens het derde en vierde schooljaar en een landelijk centraal examen aan het einde van het vierde jaar. Bij de start van het derde en vierde leerjaar is voor de leerlingen een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) beschikbaar. Het PTA en het bijbehorende examenreglement staan op www.ursula.nl en liggen ter inzage bij de administratie, de StudyZone en de secretaris eindexamen. Tijdens de vmbo-t opleiding worden waar mogelijk per leerjaar Genius Hours ingezet. Deze hebben tot doel een betere studieaanpak te ontwikkelen, studieachterstand weg te werken of te voorkomen.

Voor de leerlingen die met goed gevolg het vmbo-gt doorlopen hebben bestaat de mogelijkheid door te stromen naar de 4e klas havo.

Procedure:

Leerlingen van de (gemengde of) theoretische leerweg die eindexamen hebben gedaan in zeven theorievakken (dus met een extra theorievak in het vrije deel), kunnen zonder voorwaarden doorstromen. Voor leerlingen die via de gemengde leerweg de overstap willen maken geldt de eis dat zij in zes theorievakken + het beroepsgerichte vak examen hebben gedaan.

Vervolgens zal per leerling worden bekeken of een overstap naar 4 Havo haalbaar is. De doorstroomcoach 4 vmbo-gt – 4 havo begeleidt de leerlingen vanaf februari (als ze nog op VMBO-GT zitten) tot februari en zorgt zo voor een zachtere landing op havo 4.

Vervolgens start in januari de volgende groep doorstromers en begint de cyclus opnieuw. Er is één moment in de week met de hele groep doorstromers.

Daarnaast helpt de doorstroomcoach met:

 • studievaardigheden zoals planningen maken 
 • vraagstellingen analyseren 
 • meet and greet met leerlingen uit 4 en 5 havo die de overstap al eerder hebben gemaakt organiseren