Horn

De brugklas

De loopbaan van uw zoon of dochter in het voortgezet onderwijs start bij SG Sint Ursula, locatie Horn, met een brugklasjaar. Op basis van het advies van de basisschool worden de leerlingen in een bepaalde brugklas geplaatst. Aan het einde van het brugklasjaar vindt er een gerichte bevordering plaats naar de schoolsoort waarin uiteindelijk eindexamen gedaan wordt.  Doubleren (zittenblijven) is in de brugklas in principe niet mogelijk, behalve in geval van ziekte of buitengewone omstandigheden.

Onze leerlingen komen van basisscholen uit verschillende dorpen. In welke brugklas uw zoon of dochter komt hangt af van het advies van de basisschool. In elk geval komen ze in een klas met kinderen uit verschillende dorpen. Dat kan best spannend zijn: niet alleen nieuwe vakken en nieuwe leraren, maar ook veel nieuwe kinderen. Bij de klassenindeling zullen we proberen om een paar vrienden of vriendinnen van de basisschool, die ongeveer hetzelfde advies hebben, bij uw zoon of dochter in de klas te plaatsen. We beginnen het schooljaar met het brugklaskamp om in een ontspannen omgeving kennis te maken met de nieuwe klasgenoten, de mentor, de leraren en de andere medewerkers van school. In de brugklas krijgen de leerlingen les in 12 vakken. In de schoolgids staat hierover meer informatie.

Indeling brugklassen

 • De VMBO-T-brugklas: leidt op naar het diploma VMBO theoretisch
 • De HAVO-brugklas: leidt op naar het HAVO diploma.
 • De VWO-brugklas: leidt op naar het Atheneum of Gymnasium diploma.
 • De VWO-plus-brugklas: voor leerlingen die binnen de VWO-brugklas nog extra uitdaging nodig hebben.
 • De synthese brugklas (VMBO-T, HAVO en VWO) voor leerlingen die extra sociaal- emotionele ondersteuning nodig hebben.

 

Plaatsing brugklassen

VMBO-T: Leerlingen met een VMBO-T advies worden geplaatst in de VMBO-T brugklas.

HAVO: Leerlingen die van de basisschool een dubbel advies krijgen (VMBO-T/HAVO) en leerlingen die een HAVO-advies krijgen, worden geplaatst in de brugklas HAVO. Het onderwijs in deze klassen wordt gegeven op HAVO-niveau.

VWO: Leerlingen die van de basisschool een dubbel advies krijgen (HAVO/VWO) en leerlingen die een VWO-advies krijgen worden geplaatst in de brugklas VWO. Het onderwijs in deze klassen wordt gegeven op VWO-niveau. Bovendien bestaat er voor de leerlingen die een HAVO/VWO of VWO-advies krijgen de mogelijkheid om in de VWO-plus klas geplaatst te worden.

VWO-Plus: Alle leerlingen die op de basisschool een HAVO/VWO of VWO advies hebben gekregen, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de afname van de IST- en FES-testen (respectievelijk intelligentie- en motivatietest). Beide testen vinden plaats op woensdag 30 maart 2022 van 9.00u tot 12.30 u. Het resultaat van beide testen is, naast de mening van de docent van de basisschool en een eventuele deelname aan onze Kangoeroeklas, een zeer goede graadmeter voor een eventuele plaatsing in de VWO-plus-klas.

iPad of boeken? Leerlingen en ouders kunnen bij Sint Ursula Horn kiezen om aan de slag te gaan met de iPad als leermiddel (en middel tot activerende didactiek) of voor boeken als leermiddel.  Het is ons streven om elke leerling te plaatsen volgens de keuze die hij/zij maakt. Op donderdag 17 februari 2022 is er een informatieavond voor leerlingen en ouders over de iPad en het activerend onderwijs m.b.v. de iPad. Via deze link kunt u zich aanmelden voor deze informatieavond.

Syntheseklas: In de syntheseklas kunnen leerlingen die extra begeleiding nodig hebben op sociaal emotioneel gebied starten in een kleine klas van maximaal twaalf leerlingen. Zij krijgen een aantal vakken aangeboden door een vaste groepsleerkracht, de mentor. Andere (praktijk)vakken worden door vakdocenten verzorgd, waarbij de mentor een coachende rol aanneemt. Wanneer de ontwikkeling van de leerling het toestaat, zal stapsgewijs de overstap naar de reguliere gastklas worden gemaakt. Dit overgangsproces wordt “schakelen” genoemd. De geleidelijke overstap naar de reguliere gastklas gaat per vak, is afhankelijk van de individuele ontwikkeling van elk kind en wordt intensief begeleid door de mentoren van zowel de syntheseklas als de ontvangende reguliere klas. We streven naar een integratie waarbij de leerling volledig overgaat naar de reguliere gastklas en vervolgens, met een diploma op zak, onze school verlaat

De vakken

In de brugklas worden de volgende vakken aangeboden:

Nederlands – Engels – Wiskunde – Geschiedenis – Aardrijkskunde – Frans (alleen havo en vwo) – Biologie – Design & Technology – Muziek – Beeldend vormen (vmbo-t) – Tekenen (havo en vwo) –  Levensbeschouwing – Lichamelijke opvoeding

Daarnaast heeft elke klas twee mentorlessen per week twee Genius Hours.

In het tweede en derde leerjaar wordt het vakkenpakket uitgebreid met Natuurkunde, Scheikunde, Economie, Duits, Maatschappijleer, Klassieke talen (Latijn en Grieks, alleen VWO).

Genius Hours

Tijdens de Genius Hours kunnen de leerlingen een gedeelte van hun rooster zelf bepalen. Als zij ondersteuning nodig hebben bij een bepaald vak (bijv. wiskunde of Nederlands) kunnen ze kiezen voor een TeacherLab. Samen met een docent gaan ze werken aan hetgeen zij moeilijk vinden binnen dat vak. Als ze geen ondersteuning nodig hebben, kan er gekozen worden voor een VerrijkingsLab. De leerlingen gaan dan aan de slag met uitdagende zaken en onderwerpen, die passen bij zijn/haar interesse.

Begeleiding en ondersteuning

De mentor is de eerste contactpersoon voor leerlingen en ouders. Hij/zij is in eerste instantie vakdocent, maar draagt ook zorg voor de verzorging van de mentorlessen. Tijdens deze lessen besteedt de mentor o.a. aandacht aan een goede en veilige sfeer in de klas, het gebruik van de agenda, studievaardigheden, persoonlijke begeleiding van de leerling (mentorgesprekjes), de basis ICT-vaardigheden etc.

Mocht een leerling op sociaal-emotioneel gebied met een probleem zitten kan hij/zij door de mentor/leerlingcoördinator doorverwezen worden naar onze leerlingbegeleiders. Dit is uiteraard op vrijwillige basis. Zij gaan tijdens een gesprek kijken wat er aan de hand is en zoeken samen met de leerling naar oplossingen.

Er worden ook trainingen aangeboden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

 • Sociale vaardigheidstraining (SoVa)

Dyslexiebeleid

Elke leerling met een dyslexieverklaring wordt begeleid door onze dyslexiecoach en in overleg met de coach en ouders/verzorgers en kind wordt afgesproken welke hulpmiddelen het kind zal gaan gebruiken. (zie schoolgids)

Dyscalculie

Met elke leerling die een dyscalculieverklaring heeft wordt de extra begeleiding besproken

Magister

Via internet zijn de cijfers, resultaten, aanwezigheid en huiswerk in te zien.

Schooltijden

De school begint om 8.30 uur en eindigt voor de brugklassen uiterlijk om 15.25 uur.
Alle leerlingen blijven in de middagpauze op school over.

Kosten

De school ontvangt van de overheid geld om aan leerlingen gratis leermiddelen (boeken of licenties) te kunnen verstrekken. Andere schoolbenodigdheden kunnen tegen betaling via de school besteld worden. Over de kosten die hieraan verbonden zijn, worden de ouders tijdig geïnformeerd. Daarnaast vraagt de school een vrijwillige schoolbijdrage waarmee o.a. het brugklaskamp, de activiteitendag en projectdagen worden bekostigd.

Planning toelating nieuwe brugklassers

18 nov en 2 dec 2021

11 en 25 nov 2021

18.30 – 21.00u

Open avonden in Heythuysen voor ouders en leerlingen van groep 7/8.

Open avonden in Horn voor ouders en leerlingen van groep 7/8.

Inschrijven via de Ursula-site (www.ursula.nl)

19 en 26 januari 2021

14.00 – 16.00u

Meeloopdagen voor ouders en leerlingen van groep 7/8.

Inschrijven via de Ursula-site (www.ursula.nl)

17 februari 2022

19.30 – 21.00u

Informatieavond over de iPad als didactisch hulpmiddel in de iPadklassen voor ouders van de leerlingen in Horn.

Inschrijven via de Ursula-site (www.ursula.nl)

14 en 15 maart 2021

17.00 – 19.30u

Brugklas aanmeldingen door ouders 

Aanmeldingsformulier staat op de website van de VO-school. Formulier kan vooraf of bij aanmelding ingevuld worden (formulieren ter plekke aan te reiken door VO-school)

Ouders nemen mee:

  • Kopie Paspoort / identiteitskaart (ter controle)
  • Schooladvies basisschool
  • Dyslexie- / dyscalculieverklaring 
  • Verslag psychologische onderzoeken
30 maart 2022

8.45 – 13.00u

Afname IST- en FES-test voor alle leerlingen met een HAVO/VWO- of VWO-advies in Horn
25 mei 2022 Verzenden toelatingsbrieven
28 juni 2021

19.30 – 20.30u

Ouderavond brugklassers, Horn

Informatie brugklaskamp 2022

29 juni 2022

14.30 u

Bezoek brugklassers, kennismaken met de mentor en klas.

Daaronder: Meer informatie: dhr. T. Hoeijmakers, teamleider brugklassen. 0475-582121