Horn

De brugklas

De loopbaan van uw zoon of dochter in het voortgezet onderwijs start bij SG Sint Ursula, locatie Horn, met een brugklasjaar. Op basis van het advies van de basisschool worden de leerlingen in een bepaalde brugklas geplaatst. Aan het einde van het brugklasjaar vindt er een gerichte bevordering plaats naar de schoolsoort waarin uiteindelijk eindexamen gedaan wordt.  Doubleren (zittenblijven) is in de brugklas in principe niet mogelijk, behalve in geval van ziekte of buitengewone omstandigheden.

Onze leerlingen komen van basisscholen uit verschillende dorpen. In welke brugklas uw zoon of dochter komt hangt af van het advies van de basisschool. In elk geval komen ze in een klas met kinderen uit verschillende dorpen. Dat kan best spannend zijn: niet alleen nieuwe vakken en nieuwe leraren, maar ook veel nieuwe kinderen. Bij de klassenindeling zullen we proberen om een paar vrienden of vriendinnen van de basisschool, die ongeveer hetzelfde advies hebben, bij uw zoon of dochter in de klas te plaatsen. We beginnen het schooljaar met het brugklaskamp om in een ontspannen omgeving kennis te maken met de nieuwe klasgenoten, de mentor, de leraren en de andere medewerkers van school. In de brugklas krijgen de leerlingen les in 12 vakken. In de schoolgids staat hierover meer informatie.

Indeling brugklassen

  • De VMBO-T-brugklas: leidt op naar het diploma VMBO theoretisch
  • De HAVO-brugklas: leidt op naar het HAVO diploma.
  • De VWO-brugklas: leidt op naar het Atheneum of Gymnasium diploma.
  • De VWO-plus-brugklas: voor leerlingen die binnen de VWO-brugklas nog extra uitdaging nodig hebben.
  • De synthese brugklas (VMBO-T, HAVO en VWO) voor leerlingen die extra sociaal- emotionele ondersteuning nodig hebben.

 

Plaatsing brugklassen

VMBO-T: Leerlingen met een VMBO-T advies worden geplaatst in de VMBO-T brugklas.

HAVO: Leerlingen die van de basisschool een dubbel advies krijgen (VMBO-T/HAVO) en leerlingen die een HAVO-advies krijgen, worden geplaatst in de brugklas HAVO. Het onderwijs in deze klassen wordt gegeven op HAVO-niveau.

VWO: Leerlingen die van de basisschool een dubbel advies krijgen (HAVO/VWO) en leerlingen die een VWO-advies krijgen worden geplaatst in de brugklas VWO. Het onderwijs in deze klassen wordt gegeven op VWO-niveau. Bovendien bestaat er voor de leerlingen die een HAVO/VWO of VWO-advies krijgen de mogelijkheid om in de VWO-plus klas geplaatst te worden.

VWO-Plus: Alle leerlingen die op de basisschool een HAVO/VWO of VWO advies hebben gekregen, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de afname van de IST- en FES-testen (respectievelijk intelligentie- en motivatietest). Beide testen vinden plaats op woensdag 30 maart 2022 van 9.00u tot 12.30 u. Het resultaat van beide testen is, naast de mening van de docent van de basisschool en een eventuele deelname aan onze Kangoeroeklas, een zeer goede graadmeter voor een eventuele plaatsing in de VWO-plus-klas.

iPad of boeken? Leerlingen en ouders kunnen bij Sint Ursula Horn kiezen om aan de slag te gaan met de iPad als leermiddel (en middel tot activerende didactiek) of voor boeken als leermiddel.  Het is ons streven om elke leerling te plaatsen volgens de keuze die hij/zij maakt. 

Syntheseklas: In de syntheseklas kunnen leerlingen die extra begeleiding nodig hebben op sociaal emotioneel gebied starten in een kleine klas van maximaal twaalf leerlingen. Zij krijgen een aantal vakken aangeboden door een vaste groepsleerkracht, de mentor. Andere (praktijk)vakken worden door vakdocenten verzorgd, waarbij de mentor een coachende rol aanneemt. Wanneer de ontwikkeling van de leerling het toestaat, zal stapsgewijs de overstap naar de reguliere gastklas worden gemaakt. Dit overgangsproces wordt “schakelen” genoemd. De geleidelijke overstap naar de reguliere gastklas gaat per vak, is afhankelijk van de individuele ontwikkeling van elk kind en wordt intensief begeleid door de mentoren van zowel de syntheseklas als de ontvangende reguliere klas. We streven naar een integratie waarbij de leerling volledig overgaat naar de reguliere gastklas en vervolgens, met een diploma op zak, onze school verlaat

De vakken
In de brugklas worden de volgende vakken aangeboden:

Nederlands – Engels – Wiskunde – Geschiedenis – Aardrijkskunde – Frans (alleen havo en vwo) – Biologie – Design & Technology – Muziek – Beeldend vormen (vmbo-t) – Tekenen (havo en vwo) –  Digital Skills – Lichamelijke opvoeding

Daarnaast heeft elke klas minstens twee mentorlessen en twee Genius Hours per week.

In het tweede en derde leerjaar wordt het vakkenpakket uitgebreid met Natuurkunde, Scheikunde, Economie, Duits, Maatschappijleer, Klassieke talen (Latijn en Grieks, alleen VWO).

Genius Hours
Tijdens de Genius Hours kunnen de leerlingen een gedeelte van hun rooster zelf bepalen. Als zij ondersteuning nodig hebben bij een bepaald vak (bijv. wiskunde of Nederlands) kunnen ze kiezen voor een TeacherLab. Samen met een docent gaan ze werken aan hetgeen zij moeilijk vinden binnen dat vak. Als ze geen ondersteuning nodig hebben, kan er gekozen worden voor een VerrijkingsLab. De leerlingen gaan dan aan de slag met uitdagende zaken en onderwerpen, die passen bij zijn/haar interesse.

Begeleiding en ondersteuning
De mentor is de eerste contactpersoon voor leerlingen en ouders. Hij/zij is in eerste instantie vakdocent, maar draagt ook zorg voor de verzorging van de mentorlessen. Tijdens deze lessen besteedt de mentor o.a. aandacht aan een goede en veilige sfeer in de klas, het gebruik van de agenda, studievaardigheden, persoonlijke begeleiding van de leerling (mentorgesprekjes), de basis ICT-vaardigheden etc.

Mocht een leerling op sociaal-emotioneel gebied met een probleem zitten, kan hij/zij door de mentor/leerlingcoördinator doorverwezen worden naar onze leerlingbegeleiders. Dit is uiteraard op vrijwillige basis. Zij gaan tijdens een gesprek kijken wat er aan de hand is en zoeken samen met de leerling naar oplossingen.

Er worden ook trainingen aangeboden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

  • Sociale vaardigheidstraining (SoVa)

Dyslexiebeleid
Elke leerling met een dyslexieverklaring wordt begeleid door onze dyslexiecoach en in overleg met de coach en ouders/verzorgers en kind wordt afgesproken welke hulpmiddelen het kind zal gaan gebruiken. (zie schoolgids)

Dyscalculie
Met elke leerling die een dyscalculieverklaring heeft wordt de extra begeleiding besproken

Magister
Via internet zijn de cijfers, resultaten, aanwezigheid en huiswerk in te zien.

Schooltijden
De school begint om 8.30 uur en eindigt voor de brugklassen uiterlijk om 15.25 uur.
Alle leerlingen blijven in de middagpauze op school over.

Kosten
De school ontvangt van de overheid geld om aan leerlingen gratis leermiddelen (boeken of licenties) te kunnen verstrekken. Andere schoolbenodigdheden kunnen tegen betaling via de school besteld worden. Over de kosten die hieraan verbonden zijn, worden de ouders tijdig geïnformeerd. Daarnaast vraagt de school een vrijwillige schoolbijdrage waarmee o.a. het brugklaskamp, de activiteitendag en projectdagen worden bekostigd.

Planning toelating nieuwe brugklassers

Juni – Juli 2024 Ouders van leerlingen van groep 7 krijgen van de basisschool een voorlopig schooladvies.
5 en 12 oktober 2023

18.00 – 21.00u

Open avonden in Horn/Heythuysen voor ouders en leerlingen van groep 7/8.

Inschrijven via de Ursula-site (www.ursula.nl)

1 november 2023

15.00 – 17.00u

Plenaire bijeenkomst alle deelnemers POVO 
November 2023 tot 1 februari 2024

Warme verkenning, gesprekken met ouders, basisschool en VO-school om de kinderen met extra ondersteuningsbehoeften te bespreken.

 

24 jan. en 31 jan. 2024

14.00 – 16.00u

Meeloopdagen voor ouders en leerlingen van groep 7/8.

Inschrijven via de Ursula-site (www.ursula.nl)

Februari – maart – april 2024 Informatieavond over de iPad als didactisch hulpmiddel in de iPadklassen voor ouders van de leerlingen in Horn.
Februari – maart – april Bezoek aan BAO, SO en SBO door VO. Warme overdracht en terugkoppeling VO-PO.
Vóór 22 maart 2024 Basisscholen verzenden gegevens met bijlagen via OSO en sturen VO bericht dat dossier klaar staat (oso@ursula.nl)

  • Overstapdossier OSO (zie bijlage; via administratiepakket, bijvoorbeeld Esis-B, te vullen; evt. middels toevoeging van bijlagen voor zover niet opgenomen in administratiepakket)
  • Handelingsplannen – OPP’s
  • DVL (Docentenlijst voor gedrag en sociaal emotioneel functioneren)  SVP voor alle leerlingen de kruisjes invullen. De toelichting dient ook ingevuld te worden voor alle VMBO-leerlingen en voor de HAVO/VWO – leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

25 maart 2024

Het PO moet definitief schooladvies uitwisselen met BRON.
25 en 26 maart 2024

17.00 – 19.30u

Brugklas aanmeldingen door ouders 

Aanmeldingsformulier staat op de website van de VO-school. Formulier kan vooraf of bij aanmelding ingevuld worden (formulieren ter plekke aan te reiken door VO-school)

Ouders nemen mee:

  • Kopie Paspoort / identiteitskaart (ter controle)
  • Schooladvies basisschool
  • Dyslexie- / dyscalculieverklaring 
  • Verslag psychologische onderzoeken
10 april 2024

8.45 – 13.00u

Afname IST- en FES-test voor alle leerlingen met een HAVO/VWO- of VWO-advies in Horn
29 mei 2024 Verzenden toelatingsbrieven
17 juni 2024
Versturen wegwijzer voor brugklasleerlingen en ouders
18 juni 2024

19.30 – 20.30u

Ouderavond brugklassers, Horn

Informatie brugklaskamp

19 juni 2024

14.30u

Bezoek brugklassers, kennismaken met de mentor en klas. 

@ Indien leerlingen graag een dag willen meelopen kunnen ouders contact opnemen met Ted Hoeijmakers (Horn) en/of Dave Gijsen (Heythuysen) om een afspraak te maken.