Nederlands

Wij leven in een heel talige wereld. Jongeren die nu opgroeien, worden overstelpt met informatie en teksten. Vandaar dat we op Sint Ursula veel aandacht schenken aan het taalvaardig maken van onze leerlingen.

Bevorderen leesplezier

De lessen Nederlands beginnen op onze school met 10 minuten vrij lezen. Leerlingen mogen zelf kiezen wat ze lezen. Door de leerlingen in de onderbouw helemaal vrij te laten in hun keuze, hopen wij dat leerlingen enthousiaste lezers worden. Uiteraard stimuleren wij tijdens deze 10 minuten het lezen van jeugdliteratuur. In de bovenbouw gaan we gerichter met jeugdliteratuur aan de slag, maar toch blijft vooral het bevorderen van leesplezier het belangrijkste uitgangspunt.

Ondersteuning ICT

Via Magister kan elke leerling in de digitale omgeving van de methode oefenen. Bepaalde vaardigheden die veel leerlingen moeilijk vinden, zoals spelling en grammatica, kunnen via deze elektronische leeromgeving op een leerlingvriendelijke manier extra geoefend worden.

LWT- en GT-leerlingen gebruiken ter ondersteuning van het leerproces een iPad. Deze wordt breed ingezet bij het vak Nederlands. De applicatie Classroom vormt de leidraad: hiermee kunnen we op een toegankelijke manier extra materiaal onder de leerlingen verspreiden. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning d.m.v. instructiefilmpjes op Youtube, koppelingen naar extra oefeningen grammatica en spelling, digitaal oefenen voor de examens en ga zo maar door!

Ook het onderdeel spreekvaardigheid, met name het oefenen van presentatievaardigheden, wordt ondersteund d.m.v. ICT. Leerlingen oefenen en ondersteunen hun spreekvaardigheid met behulp van Powerpoint-presentaties op de PC, of Keynote-presentaties op de iPad.

Vaardigheden

In de lessen Nederlands worden de volgende basisvaardigheden geoefend:

  • leesvaardigheid
  • spreekvaardigheid
  • schrijfvaardigheid
  • luistervaardigheid

In elk hoofdstuk komen alle vaardigheden van het vak aan bod. Deelvaardigheden als bijvoorbeeld woordenschatverwerving, grammatica en spelling worden behandeld ter ondersteuning van de basisvaardigheden.

Lessentabel

  • Leerjaar 1: 4 lesuren per week
  • Leerjaar 2: 4 lesuren per week
  • Leerjaar 3: LWT/BB/KB 3 lesuren per week, GT 4 lesuren per week
  • Leerjaar 4: BB 3 lesuren per week, LWT/KB/GT 4 lesuren per week

www.talent-malmberg.nl

www.cambiumned.nl

www.jufmelis.nl

www.leestrainer.nl

www.leesmij.nu

www.lezenvoordelijst.nl

www.scholieren.com

www.boekenzoeker.org