Heythuysen

De brugklas

Onze leerlingen komen van basisscholen uit verschillende dorpen. In welke brugklas uw zoon of dochter komt hangt af van het advies van de basisschool. In elk geval komen ze in een klas met kinderen uit verschillende dorpen. Dat kan best spannend zijn: niet alleen nieuwe vakken en nieuwe leraren, maar ook veel nieuwe kinderen. Bij de klassenindeling zullen we proberen om een paar vrienden of vriendinnen van de basisschool, die hetzelfde advies hebben, bij uw zoon of dochter in de klas te plaatsen. We beginnen het schooljaar met de introductiedagen om kennis te maken met de nieuwe klasgenoten, de mentor, de leraren en de andere medewerkers van school. 

In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) krijg de leerlingen les in allerlei vakken. In de schoolgids staat hierover meer informatie. Gedurende leerjaar 1 en 2 wordt er gekeken welke onderwijs- en begeleidingsbehoeften het kind heeft en zullen wij een passend onderwijsaanbod verzorgen. Tijdens de groepsbesprekingen is het basisschooladvies het uitgangspunt. Dit advies zal tijdens de bespreking besproken, geëvalueerd en indien nodig bijgesteld worden.

Indeling brugklassen 

 • De GT klas: leidt op voor de Theoretische- en Gemengde leerweg. 
 • De Kader klas: leidt op voor de Kader beroepsgerichte leerweg. 
 • De Basis klas: een kleine groep voor leerlingen die extra didactische ondersteuning nodig hebben en die in principe voorbereid op de Basisberoepsgerichte leerweg/Leerwerktraject
 • De B-K-GT Synthese klas voor leerlingen die extra sociaal- emotionele ondersteuning nodig hebben. 

De synthese klas

In de syntheseklas kunnen leerlingen die extra begeleiding nodig hebben op sociaal emotioneel gebied starten in een kleine klas van maximaal twaalf leerlingen. Zij krijgen alle theorievakken aangeboden door een vaste groepsleerkracht, de mentor. De praktijkvakken worden door vakdocenten verzorgd, waarbij de mentor een coachende rol aanneemt. Wanneer de ontwikkeling van de leerling het toestaat, zal stapsgewijs de overstap naar de reguliere gastklas worden gemaakt. Dit overgangsproces wordt “schakelen” genoemd. 

De geleidelijke overstap naar de reguliere gastklas gaat per vak en wordt intensief begeleid door de mentoren van zowel de syntheseklas als de ontvangende reguliere klas. We streven naar een integratie waarbij de leerling volledig overgaat naar de reguliere gastklas en vervolgens, met een VMBO-diploma op zak, onze school verlaat

De onderbouw

SG St. Ursula sluit goed aan op de lessen van de basisschool of de school voor speciaal onderwijs. In de onderbouw worden de volgende vakken aangeboden:

Nederlands – Duits – Engels – Wiskunde – Geschiedenis – Aardrijkskunde – Sector-oriëntatie Techniek – Natuur-/scheikunde 1 – ICT – Sector-oriëntatie Zorg en welzijn – Biologie – Sector-oriëntatie Economie – Economie – Muziek – Beeldend vormen –  Lichamelijke opvoeding –  Mentorlessen – Genius Hours (Begeleidingslessen) – Studie na School (Onder begeleiding huiswerk maken).

In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) besteedt onze school veel zorg aan studie en beroepskeuzebegeleiding. In de eerste twee leerjaren wordt de keuze van een leerweg en een sector voorbereid waarmee de leerling in leerjaar 3 aan de slag gaat. Een belangrijke rol hierbij speelt de sector-oriëntatie (SO): kies ik voor techniek, economie of zorg en welzijn?

Het SO-programma:

 1. is gericht op sectorvaardigheden
 2. laat leerlingen actief leren
 3. helpt leerlingen bij/met hun loopbaanoriëntatie

De leerling die het SO-programma volgt, moet na afloop antwoord kunnen geven op de volgende drie vragen:

 1. Wat houdt deze sector in?
 2. Heb ik de vaardigheden in huis die de opleidingen en het werk in deze sector vereisen?
 3. Wil en kan ik me in deze richting verder ontwikkelen?

De bovenbouw

In de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) volgt de leerling een van de leerwegen binnen het VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs).

De Theoretische leerweg

De leerlingen volgen zes AVO-vakken op het hoogste niveau.
AVO Algemeen Vormend Onderwijs (algemene vakken zoals Nederlands, Aardrijkskunde, Wiskunde enz.)

De Gemengde leerweg

De leerlingen volgen vijf AVO-vakken op het hoogste niveau en een beroepsgericht vak in de afdeling die behoort bij de gekozen sector.

De Kader- en Basisberoepsgerichte leerweg

in beide leerwegen volgen de leerlingen vier AVO-vakken en een beroepsgericht vak.

Basisberoepsgerichte leerweg– LWT Leerwerktraject

Deze leerweg is bedoeld voor leerlingen die meer praktijk- of beroepsgericht zijn en meer behoefte hebben aan actieve aanpak van leren. De leerlingen sluiten hun schoolcarrière af met een VMBO-Basis-LWT-diploma.

In de bovenbouw (Basis/Kader/Gemengd) te Heythuysen worden vier profielen aangeboden: 

 • BWI (Bouwen, wonen en interieur)
 • PIE (Produceren, installeren en energie)
 • E&O (Economie en ondernemen)
 • Zorg en welzijn

De leerlingen van de Theoretisch leerweg kiezen geen profiel
Doorstroming naar de sector Agrarisch blijft mogelijk mits het juiste vakkenpakket is gekozen 

Begeleiding en ondersteuning

Elke leerling krijgt: vaklessen
mentorlessen
begeleidingslessen
Bij de studiebegeleiding speelt de studieagenda een grote rol
Elke vakdocent draagt bij aan studie- en keuzebegeleiding
Elke leerling heeft een mentor

De mentor:
is de contactpersoon voor de ouders
komt in het eerste leerjaar op huisbezoek
draagt zorg voor persoonlijke begeleiding
draagt zorg voor studie- en keuzebegeleiding
draagt zorg voor de mentorlessen
is ook vakdocent

Er zijn verschillende begeleidingsprogramma’s:
oefenen in sociale vaardigheden – SOVA
training ‘Vertrouw op jezelf’
Genius Hours (ondersteuning en verrijking)

Dyslexiebeleid

Elke leerling met een dyslexieverklaring wordt begeleid door onze dyslexiecoach en in overleg met de coach en ouders/verzorgers en kind wordt afgesproken welke hulpmiddelen het kind zal gaan gebruiken. (zie schoolgids)

Dyscalculie

Met elke leerling die een dyscalculieverklaring heeft wordt de extra begeleiding besproken

Magister

Via internet zijn de cijfers, resultaten, aanwezigheid en huiswerk in te zien en kunnen leerlingen huiswerk plannen.

Schooltijden

De school begint om 8.30 uur en eindigt voor de onderbouw uiterlijk om 15.25 uur.
Alle leerlingen blijven in de middagpauze op school over.

Kosten

De school ontvangt van de overheid geld om aan leerlingen gratis schoolboeken te kunnen verstrekken. Verder zullen wij aan jullie een vrijwillige schoolbijdrage vragen. Ook andere schoolbenodigdheden kunnen tegen betaling via de school besteld worden. Over de kosten die hieraan verbonden zijn, worden de ouders tijdig geïnformeerd.

Planning toelating nieuwe brugklassers

Juni – Juli 2024 Ouders van leerlingen van groep 7 krijgen van de basisschool een voorlopig schooladvies.
5 en 12 oktober 2023

18.00 – 21.00u

Open avonden in Horn/Heythuysen voor ouders en leerlingen van groep 7/8.

Inschrijven via de Ursula-site (www.ursula.nl)

1 november 2023

15.00 – 17.00u

Plenaire bijeenkomst alle deelnemers POVO 
November 2023 tot 1 februari 2024  

Warme verkenning, gesprekken met ouders, basisschool en VO-school om de kinderen met extra ondersteuningsbehoeften te bespreken.

 

24 jan. en 31 jan. 2024

14.00 – 16.00u

Meeloopdagen voor ouders en leerlingen van groep 7/8.

Inschrijven via de Ursula-site (www.ursula.nl)

Februari – maart – april Bezoek aan BAO, SO en SBO door VO. Warme overdracht en terugkoppeling VO-PO.
Vóór 22 maart 2024 Basisscholen verzenden gegevens met bijlagen via OSO en sturen VO bericht dat dossier klaar staat (oso@ursula.nl)

 • Overstapdossier OSO (zie bijlage; via administratiepakket, bijvoorbeeld Esis-B, te vullen; evt. middels toevoeging van bijlagen voor zover niet opgenomen in administratiepakket)
 • Handelingsplannen – OPP’s
 • DVL (Docentenlijst voor gedrag en sociaal emotioneel functioneren)  SVP voor alle leerlingen de kruisjes invullen. De toelichting dient ook ingevuld te worden voor alle VMBO-leerlingen en voor de HAVO/VWO – leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

25 maart 2024
 
Het PO moet definitief schooladvies uitwisselen met BRON.
25 en 26 maart 2024

17.00 – 19.30u

Brugklas aanmeldingen door ouders 

Aanmeldingsformulier staat op de website van de VO-school. Formulier kan vooraf of bij aanmelding ingevuld worden (formulieren ter plekke aan te reiken door VO-school)

Ouders nemen mee:

 • Kopie Paspoort / identiteitskaart (ter controle)
 • Schooladvies basisschool
 • Dyslexie- / dyscalculieverklaring 
 • Verslag psychologische onderzoeken
29 mei 2024 Verzenden toelatingsbrieven
17 juni 2024
Versturen wegwijzer voor brugklasleerlingen en ouders
19 juni 2024

14.30u

Bezoek brugklassers, kennismaken met de mentor en klas. 

@ Indien leerlingen graag een dag willen meelopen kunnen ouders contact opnemen met Ted Hoeijmakers (Horn) en/of Dave Gijsen (Heythuysen) om een afspraak te maken.