Dyscalculie/rekencoach

De rekencoach houdt zich bezig met onderhouden en uitvoeren van het rekenbeleidsplan. De rekencoach is dus informant, begeleider en adviseur van leerlingen, ouders en collega’s op het gebied van rekenen. Als verantwoordelijke voor de inzet van het genormeerde toetssysteem van AMN draagt de rekencoach bij aan de ontwikkeling van de trajecten: handelings- en opbrengstgericht werken.

Hierin heeft de rekencoach een coachende rol naar de collega’s die de opbrengsten van de toetsen gebruiken om de ontwikkeling van de leerlingen te sturen in een gedifferentieerd lesaanbod.

Aan de hand van het LVS bepaalt de rekencoach in samenwerking met alle betrokken partijen via welke weg een leerling aan het werk gaat.

De rekencoach is op de hoogte van de laatste stand van zaken over de referentieniveaus van de commissie Meijerink en voorziet de leerlingen, ouders en collega’s van de juiste informatie.

Dyscalculie

De rekencoach heeft tevens tot taak de belangen van de leerling met dyscalculie en rekenzwakke leerlingen  op onze locatie te behartigen. De coach stimuleert deze leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig zijn/haar problemen op te lossen en aldus te leren omgaan met dyscalculie en rekenproblemen.

De rekencoach op de locatie Heythuysen is …

Voor leerlingen en ouders met vragen over dyscalculie is … telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 0475-492088 (school) en via het mailadres: …

 

Wat is dyscalculie?

Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van rekenen en wiskunde kennis (feiten/afspraken).’ (Prof. Dr. A.J.J.M. Ruijssenaars e.a., uitgave Lemniscaat, Rotterdam, 2004)

Kenmerken dyscalculie

Dyscalculie is te herkennen aan een aantal kenmerken.
Mensen met dyscalculie:

  • •gebruiken eenvoudige procedures (zij blijven bijvoorbeeld lang op de vingers tellen in plaats van te werken met clusters van getallen, zoals 5, 10, 100);
  • •maken veel fouten in een stapsgewijze aanpak;
  • •hebben problemen met de volgorde van stappen die ze moeten nemen bij een bepaalde strategie;
  • •kunnen geen verbanden leggen met kennis die eerder is opgedaan;
  • • hebben problemen met de plaats van getallen;
  • • keren getallen vaak om.

Gevolgen dyscalculie

Mensen met dyscalculie lopen tegen allerlei dagelijkse problemen op. Zo kunnen zij vaak niet vlot omgaan met geld en hebben ze moeite met klokkijken. Wanneer dyscalculie niet wordt herkend op school, kan een verkeerd beeld ontstaan van de capaciteiten van de leerling en de achtergrond van de rekenproblemen. Leerlingen met dyscalculie kunnen daardoor onnodig veel moeilijkheden ondervinden bij wiskunde en bij andere vakken. Hierdoor kunnen ze hun zelfvertrouwen verliezen, gespannen raken of faalangst krijgen. Het is dus zeer belangrijk dat dyscalculie tijdig wordt herkend en dat scholen leerlingen met dyscalculie goed begeleiden (bron: www.rijksoverheid.nl)

 

Begeleiding dyscalculie

Toetsing

Ieder leerjaar nemen wij 2x de AMN-rekentoets af. In leerjaar 1 en 2 is dit op niveau 1F, in leerjaar 3 en 4 is dit op niveau 2F. Op de eerste plaats is deze toets bedoeld om het rekenniveau van de leerlingen vast te stellen en daar vervolgens de begeleiding in de rekenlessen op af te stemmen.

Compensatie en dispensatie

Van leerlingen met een officiële dyscalculieverklaring zal de voor hun geldende compensatie en dispensatie bekend gemaakt worden aan de lesgevende docenten. We denken hier aan extra tijd of minder opgaven. Tijdens het examen mag de leerling gebruik maken van de door de inspectie toegestane compenserende en dispenserende hulpmiddelen.

Bekijk hier het dyscalculieprotocol