Informatieplicht aan gescheiden ouders

Beide ouders hebben volgens het Burgerlijk Wetboek recht op informatievoorziening over hun kind. De school vindt het dan ook belangrijk dat gescheiden ouders zoveel mogelijk samen naar de informatie- en/of ouderavonden komen. Als dat niet kan of wenselijk is, dan verwacht de school dat de ene ouder, de andere ouder informeert. Is dat niet mogelijk? Neem dan contact op met de school over de wijze van informatievoorziening. De school hoeft geen informatie te verstrekken als dat niet in het belang van het kind is – dat dient dan te blijken uit bijvoorbeeld rapporten van psychologen of artsen.

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing:

Artikel 1:377b BW. De met het gezag belaste ouder heeft op grond van dit artikel uit het Burgerlijk Wetboek de verplichting de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen; Artikel 1:377c BW. De school is in principe verplicht een ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, desgevraagd van beroepshalve beschikbare informatie te voorzien over belangrijke feiten en omstandigheden die het kind of de verzorging en opvoeding van het kind betreffen.

Art. 1:377c BW kent twee beperkingen voor het verstrekken van informatie. De informatie wordt niet verstrekt als de school de informatie niet op gelijke wijze aan de ouder met het ouderlijk gezag zou verschaffen of als het belang van het kind zich tegen het verschaffen van de informatie verzet;

Artikel 23b van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) bepaalt dat de school over de vorderingen van de leerlingen rapporteert aan hun ouders.