Coördinator sociale veiligheid

Sint Ursula beschikt over een vertrouwenspersoon leerlingen. Deze persoon is tevens Coördinator Sociale Veiligheid.

Op de Vertrouwenspersoon leerlingen kan een beroep gedaan worden als leerlingen en ouders ontevreden zijn over schoolse zaken of als leerlingen en/of ouder(s)/verzorger(s) overwegen een klacht in te dienen betreffende ongewenste omgangsvormen. Het betreft agressie, geweld, discriminatie, racisme, seksuele intimidatie en homoseksuele intimidatie. De vertrouwenspersoon leerlingen reikt de juiste route aan voor het oplossen van het probleem en verwijst waar nodig door naar gespecialiseerde hulpverleningsinstanties, politie of de externe vertrouwenspersoon. Indien niet tot een oplossing wordt gekomen, maakt de vertrouwenspersoon leerlingen en/of ouder(s)/verzorger(s bekend met de klachtenroute.

Indien u meer informatie wil weten over de klachtenregeling SOML, klachtenroute SOML en de regeling interne vertrouwenspersoon klik dan op een van onderstaande verwijzigingen.

Regeling interne vertrouwenspersoon

Regeling externe vertrouwenspersoon

Klachtroute

Klachtenregeling SOML

 

De Coördinator Sociale Veiligheid coördineert het sociaal veiligheidsbeleid en fungeert als aanspreekpunt en klankbord pesten voor medewerkers, ouders en leerlingen. Ouders en leerlingen kunnen bijvoorbeeld een melding pesten doen bij de Coördinator Sociale Veiligheid waarna de juiste personen en aanpak worden ingezet om een pestprobleem tegen te gaan.

Sint Ursula past de No Blame methode toe indien sprake is van pestproblematiek. Medewerkers worden getraind in het toepassen van deze aanpak. De No-Blame methode is een effectieve en oplossingsgerichte methode die pesten aan de hand van een stappenplan aanpakt. In de aanpak worden de betrokken leerlingen uitgedaagd om met positieve groepsinvloed de pestproblemen zelf op te lossen met als doel om te ervaren dat macht in een groep op een positieve manier ingezet kan worden. In het protocol Sociale Veiligheid wordt de No-Blame methode nader toegelicht.

Protocol Sociale Veiligheid 2023-2024

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De vertrouwenspersonen voor leerlingen en Coördinator Sociale Veiligheid zijn:
Mevrouw C. Palmen
c.palmen@ursula.nl
locatie Heythuysen
0475-492088

Mevrouw M.  Bouwens
m.bouwens@ursula.nl
locatie Horn
0475582121