Coördinator sociale veiligheid

Sint Ursula beschikt op beide locaties over een Coördinator Sociale Veiligheid. Onder deze taak valt ook het vertrouwenswerk voor leerlingen.

Op de  Vertrouwenspersoon leerlingen kan een beroep gedaan worden als leerlingen en/of ouder(s)/verzorger(s) ontevreden zijn over schoolse zaken of als zij overwegen een klacht in te dienen die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon is voor eerste opvang, ondersteuning en verwijzing. Zij maakt leerlingen  en/of ouder(s)/verzorger(s) bekend met de juiste route voor het oplossen van het probleem. Waar nodig wordt doorverwezen naar gespecialiseerde hulpverleningsinstanties, politie of de externe vertrouwenspersoon of wordt de betrokkene bekend gemaakt met de klachtenroute.

Indien u meer informatie wil weten over de klachtenregeling SOML, klachtenroute SOML en de regeling interne vertrouwenspersoon klik dan op een van onderstaande verwijzigingen.

Regeling interne vertrouwenspersoon

Regeling externe vertrouwenspersoon

Klachtroute

Klachtenregeling SOML

 

De Vertrouwenspersoon leerlingen kan de rol aannemen van Vertrouwde persoon. De vertrouwde persoon is onafhankelijk en biedt hulp bij problemen. Leerlingen kunnen een gesprek voeren in de vorm van een coachgesprek waarbij de taak van de vertrouwde persoon is het zorgen van opvang door te luisteren. Samen wordt een passende oplossing wordt gezocht.

De Coördinator Sociale Veiligheid coördineert het sociaal veiligheidsbeleid en fungeert als aanspreekpunt en klankbord pesten voor medewerkers, ouders en leerlingen. Ouders en leerlingen kunnen bijvoorbeeld een melding pesten doen bij de Coördinator Sociale Veiligheid waarna de juiste personen en aanpak worden ingezet om een pestprobleem tegen te gaan.

Sint Ursula past de No Blame methode toe indien sprake is van pestproblematiek. Medewerkers worden getraind in het toepassen van deze aanpak. De No-Blame methode is een effectieve en oplossingsgerichte methode die pesten aan de hand van een stappenplan aanpakt. In de aanpak worden de betrokken leerlingen uitgedaagd om met positieve groepsinvloed de pestproblemen zelf op te lossen met als doel om te ervaren dat macht in een groep op een positieve manier ingezet kan worden. In het protocol Sociale Veiligheid wordt de No-Blame methode nader toegelicht.

Protocol Sociale Veiligheid 2023-2024

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Coördinator Sociale Veiligheid en Vertrouwenswerk zijn:

Mevrouw C. Palmen
c.palmen@ursula.nl
locatie Heythuysen
0475-492088
Mevrouw M.  Bouwens
m.bouwens@ursula.nl
locatie Horn
0475-582121