Info-avonden

September:

14 - Ouderavond dyslexie/dyscalculie lj 1

26 - Ouderavond lj.3 en 4 kaderberoepsgericht, 19.30 uur.

Algemeen   -   Mentor lj3   -   Mentor lj4

 

28 - Ouderavond 3 en 4 Gemengd Theoretisch.

 

Oktober:

03 - Ouderavond lj. 1, 19.30 - 21.00 uur

 

06 - Ouderavond lj. 3 en 4 basisberoepsgericht
06 - Ouderavond 3 en 4 lwt

 

12 - Ouderavond lj. 2, 19.30 - 21.00 uur

Maart:

Ouderavond leerjaar 2 - keuze