Zorgcoördinatie

Ursula beschikt over een interne zorgcoördinator, zij is tevens orthopedagoge, en een zorgcoördinator PO-VO.

De interne zorgcoördinator
De interne zorgcoördinator is mede verantwoordelijk voor de organisatie, uitvoering, evaluatie en ontwikkeling van de leerlingenzorg binnen de interne zorgstructuur van de school. Zij ondersteunt de diverse functionarissen in het uitvoeren van de zorgactiviteiten en schept voorwaarden voor een optimale uitvoering van de leerlingbegeleiding. De interne zorgcoördinator is mede verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling met betrekking tot de interne en externe zorgstructuur.

De interne zorgcoördinator is mevrouw K. de Jong, tel. 0475-582121

De zorgcoördinator PO-VO
Ter versterking en verbetering van de interne zorgstructuur binnen onze school en in het kader van een goede afstemming van de zorg tussen primair en voortgezet onderwijs heeft de school een zorgcoördinator PO-VO in dienst.
De zorgcoördinator PO-VO adviseert de schoolleiding inzake het zorgbeleid op de korte en lange termijn en bewaakt de uitvoering van dit beleid. Hij bewaakt het leerlingenvolgsysteem en de kwaliteit van de leerlingen-besprekingen. Tevens adviseert hij de coördinatoren, de mentoren en de vakdocenten in het omgaan met zorg en zorgleerlingen. Voorts verleent hij ondersteuning bij het maken van begeleidingsplannen voor zorgleerlingen en de praktische vertaling naar handelingsplannen.
Tenslotte draagt de zorgcoördinator PO-VO er zorg voor dat de schoolleiding een beeld krijgt van (de omvang van) de problemen waarmee zorgleerlingen te kampen hebben en rapporteert hij in hoeverre de zorgstructuur van de school adequaat is voor de gesignaleerde problemen. Hiermee signaleert hij tijdig of er grote problemen dreigen bij het bereiken van het examenniveau.

De Zorgcoördinator is dhr. drs. H. Duisters, tel. 0495-538591