Informatie voor ouders

De brugklas

Onze leerlingen komen van basisscholen uit verschillende dorpen. In welke brugklas uw zoon of dochter komt hangt af van het advies van de basisschool. In elk geval komen ze in een klas met kinderen uit verschillende dorpen. Dat kan best spannend zijn: niet alleen nieuwe vakken en nieuwe leraren, maar ook veel nieuwe kinderen. Bij de klassenindeling zullen we proberen om een paar vrienden of vriendinnen van de basisschool, die ongeveer hetzelfde advies hebben, bij uw zoon of dochter in de klas te plaatsen. We beginnen het schooljaar met de introductiedagen om kennis te maken met de nieuwe klasgenoten, de mentor, de leraren en de andere medewerkers van school. In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) krijg de leerlingen les in allerlei vakken. In de schoolgids staat hierover meer informatie. Gedurende leerjaar 1 en wordt in overleg met ouders en leerlingen en op bekeken welke leerweg ze gaan volgen in de bovenbouw. Doubleren (blijven zitten) in de onderbouw is in principe niet mogelijk, behalve in geval van ziekte of buitengewone omstandigheden. 

Indeling brugklassen

 • De GT klas: leidt op voor de Theoretische- en Gemengde leerweg. 
 • De Kader klas: leidt op voor de Kader beroepsgerichte leerweg. 
 • De Basis klas: een kleine groep voor leerlingen die extra didactische ondersteuning nodig hebben en die in principe voorbereid op de Basisberoepsgerichte leerweg/Leerwerktraject
 • De B-K-GT Synthese klas voor leerlingen die extra sociaal- emotionele ondersteuning nodig hebben. 

De synthese klas

In de syntheseklas kunnen leerlingen die extra begeleiding nodig hebben starten in een kleine klas van maximaal twaalf leerlingen. Zij krijgen alle theorievakken aangeboden door een vaste groepsleerkracht, de mentor. De praktijkvakken worden door vakdocenten verzorgd, waarbij de mentor een coachende rol aanneemt. Wanneer de ontwikkeling van de leerling het toestaat, zal stapsgewijs de overstap naar de reguliere gastklas worden gemaakt. Dit overgangsproces wordt “schakelen” genoemd. 

De geleidelijke overstap naar de reguliere gastklas gaat per vak en wordt intensief begeleid door de mentoren van zowel de syntheseklas als de ontvangende reguliere klas. We streven naar een integratie waarbij de leerling volledig overgaat naar de reguliere gastklas en vervolgens, met een VMBO-diploma op zak, onze school verlaat.

De onderbouw

SG St. Ursula sluit goed aan op de lessen van de basisschool of de school voor speciaal onderwijs. In de onderbouw worden de volgende vakken aangeboden:

Nederlands - Duits - Engels - Wiskunde – Geschiedenis - Aardrijkskunde - Sector-oriëntatie Techniek - Natuur-/scheikunde 1 - ICT - Sector-oriëntatie Zorg en welzijn - Biologie - Sector-oriëntatie Economie - Economie - Muziek - Beeldend vormen -  Lichamelijke opvoeding -  Mentorlessen -Begeleidingslessen.

In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) besteedt onze school veel zorg aan studie en beroepskeuzebegeleiding. In de eerste twee leerjaren wordt de keuze vaneen leerweg en een sector voorbereid waarmee de leerling in leerjaar 3 aan de slag gaat. Een belangrijke rol hierbij speelt de sector-oriëntatie (SO): kies ik voor techniek, economie of zorg en welzijn?

Het SO-programma:

1. is gericht op sectorvaardigheden
2. laat leerlingen actief leren
3. helpt leerlingen bij/met hun loopbaanoriëntatie

De leerling die het SO-programma volgt, moet na afloop antwoord kunnen geven op de volgende drie vragen:

1. Wat houdt deze sector in?
2. Heb ik de vaardigheden in huis die de opleidingen en het werk in deze sector vereisen?
3. Wil en kan ik me in deze richting verder ontwikkelen?

De bovenbouw

In de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) volgt de leerling een van de leerwegen binnen het VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs).

De Theoretische leerweg

De leerlingen volgen zes AVO-vakken op het hoogste niveau.
AVO Algemeen Vormend Onderwijs (algemene vakken zoals Nederlands, Aardrijkskunde,
Wiskunde enz.)

De Gemengde leerweg

De leerlingen volgen vijf AVO-vakken op het hoogste niveau en een beroepsgericht vak in de afdeling die behoort bij de gekozen sector.

De Kader- en Basisberoepsgerichte leerweg

In beide leerwegen volgen de leerlingen vier AVO-vakken en een beroepsgericht vak.

Basisberoepsgerichte leerweg– LWT Leerwerktraject

Deze leerweg is bedoeld voor leerlingen die meer praktijk- of beroepsgericht zijn en meer behoefte hebben aan actieve aanpak van leren. De leerlingen sluiten hun schoolcarrière af met een VMBO-Basis-LWT-diploma.

 

In de bovenbouw (Basis/Kader/Gemengd) te Heythuysen worden vier profielen aangeboden: 

 • BWI (Bouwen, wonen en interieur)
 • PIE (Produceren, installeren en energie)
 • E&O (Economie en ondernemen)
 • Zorg en welzijn

De leerlingen van de Theoretisch leerweg kiezen geen profiel.
Doorstroming naar de sector Agrarisch blijft mogelijk mits het juiste vakkenpakket is gekozen.

Begeleiding en ondersteuning

Elke leerling krijgt:      

 • vaklessen
 • mentorlessen
 • begeleidingslessen

Bij de studiebegeleiding speelt de studieagenda een grote rol.
Elke vakdocent draagt bij aan studie- en keuzebegeleiding.
Elke leerling heeft een mentor.

De mentor:                

 • is de contactpersoon voor de ouders
 • komt in het eerste leerjaar op huisbezoek
 • draagt zorg voor persoonlijke begeleiding
 • draagt zorg voor studie- en keuzebegeleiding
 • draagt zorg voor de mentorlessen
 • is ook vakdocent

 Er zijn verschillende begeleidingsprogramma’s:

 • oefenen in sociale vaardigheden - SOVA
 • beter omgaan met faalangst - BOF
 • begeleiding Nederlands en Rekenen.

 

Dyslexiebeleid

Elke leerling met een dyslexieverklaring ontvangt een dyslexiekaart waarop de ondersteunende maatregelen staan vermeld.

Dyscalculie

Met elke leerling die een dyscalculieverklaring heeft wordt de extra begeleiding besproken.

Magister

Via internet zijn de cijfers, resultaten, aanwezigheid en huiswerk in te zien.

Zorgadviesteam

Het ZAT (zorgadviesteam) is een multidisciplinair team, waarin instellingen die zorg en ondersteuning bieden aan jeugdigen en hun ouders, aansluiten bij de zorg die het onderwijs biedt. De school kan vroegtijdige signalen bij jeugdigen herkennen die erop wijzen dat extra zorg of hulpverlening nodig is. In het ZAT zorgt de school ervoor dat die signalen snel en vakkundig beoordeeld worden en zo snel mogelijk de juiste hulp of ondersteuning voorde leerling, de ouders/verzorgers en de docenten wordt ingezet.

Schooltijden

De school begint om 8.35 uur en eindigt voor de onderbouw uiterlijk om 15.35 uur.
Alle leerlingen blijven in de middagpauze op school over.

Kosten

De school ontvangt van de overheid geld om aan leerlingen gratis schoolboeken te kunnen verstrekken. De schoolbijdrage blijft echter gehandhaafd. Ook andere schoolbenodigdheden kunnen tegen betaling via de school besteld worden. Over de kosten die hieraan verbonden zijn, worden de ouders tijdig geïnformeerd.

Voor meer informatie

Bel voor een afspraak of meer informatie mevr. M. Kikken, teamleider brugklassen (0475- 492088)